Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Đam mê

Ra đường thấy gái thầy mê 
Các em trông thấy thầy đồ muốn yêu 
Thầy đồ nghe thấy làm thinh 
Giả vờ không biết giả vờ hỏi ngay 
Các em nói thích cái gì 
Thầy đồ hỏi lại các em cười khì 
Có em có tính mon men 
Tinh đời hóm hỉnh mời thầy đi chơi 

Tháng 12