Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

                                Mon men  




                    Rắt nhau lên hỏi ông trời 
          Phải duyên số phận ba người nằm mơ 
                 Ba duyên sao khéo hững hờ 
        Cùng duyên tái ngộ nằm mơ một người 
                  Nhân tài hạnh phúc trời ban 
           Năm trâu bốn biển hát lên vui mừng 
                Trăm năm mới có một người 
          Tiền duyên phúc đến cửa trời ban cho 
                Trước kia số phân nghèo làn
                Nắm cơm cà muối đời thường 
              Ăn no vác nặng lại càng khỏe ra 
              Trời ban trời phú mới là đẹp trai 
                    Văn nhân nho sỹ anh tài 
        Thông minh chí tuệ chẳng ai sánh bằng 
                Nay mai đánh trống phất cờ 
           Thi nhau chấm giải xem nào ai hơn 
            Việc này ơn nhờ phúc tổ từ đường 
             Tu nhân tiến đức chân liền từ lâu 



                 Trời sinh nhiều phúc cơ cầu 
           Nắng nghe ai gọi ba mầu thủy chung 
                  Mầu bốn vui thú hứng tình 
       Sinh sau đẻ muộn góp phần hưởng chung 
                    Nào ai tính thế cho mày 
             Quyền tao là chị quyền mày là em 
                  Mày còn có tính mon men 
           Tao ngăn chẳng nổi mặt mo mặt rầy 
                   Phen này chị quyết ra tay 
    Chị không ngăn nổi đời này thì mày tính sao 
                 Mấy lần chị phải ngậm tăm 
  Giờ đây không nhịn được nữa mặt rầy ra sao 
                                    Thầy đồ 11