Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

                                Quan trên 

                       Văn hay chữ đẹp ai bằng 
          Làm quan chí lớn hơn người thông minh 
                   Quan trên báo khắp vùng trời 
            Uy danh lững lẫy tiếng đồn không sai 
                  Dân hiền thấy cũng kính người 
                  Ai mà trông thấy là người từ bi 
                      Hiền hòa đức độ nam nhi 
                Khôn ngô tuấn tú đáng là quan to 
                    Năm nay hoa nở được mùa 
          Khai trương mượn bút thắm tình vì dân 
                     Người tài hiếm lắm trời ơi 
            Ở trên đất rộng người ngu thì nhiều 
                         Ở đời lắm kẻ ngu si 
           Tưởng rằng ta cũng lên cơn dậy đời 
                   Trông thì khó tính ba hoa 
         Mỏng môi hay hớt cong môi hay cười 
                 Tướng này là tướng đua đòi 
         Ăn không biết nghĩ đua đòi làm quan 
               Tướng này là tướng gian tham 
        Không làm được mà tham lam của trời                      Mai đây gặp phải anh tài 
         Làm quan văn học là người thông minh 
                    Nhân tu phúc quả đầy đình 
                Có tên có tuổi thì trời phú cho 
                    Chuyện này đã đến đây rồi 
             Mai đây trời sáng to đùng người ơi 
                   Dân nhìn chúc tụng nâng niu 
             Làm ăn phú quí đời đời mừng xuân 
                                         Thầy đồ 22

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

                            Thánh gọi cho

                 Ngàn vàng đổi lấy đồng cân 
          Trăm năm đổi lấy phúc phần người tu 
                     Cân đo là việc của trời 
             Đem ra cân nhắc để đo phúc dầ
              Công bằng trời phật chứng cho 
             Nhà ai tu được ba đời thiện duyên 
           Việc này trời phật tiên thánh báo cho 
        Thiện duyên phúc đến tìm cho người tài 
                 Đông tây nam bắc bốn mùa 
             Để cho âm đức âm phần người tu 
                   Đường đời dài lắm con ơi 
             Làm gì cũng phải đắn đo mà làm 
                   Đừng lên làm ác không hay 
             Để mang cái tiếng để đời cười chê 
                  Thiện duyên làm phúc ở đời 
                Lưu ân lưu phúc là người từ bi 
                  Tâm thành chính đạo tại gia 
            Để cho con cháu mai sau lên người 
                    Thơ này thử nghĩ mà xem 
            Rồi đây sẽ đến kinh qua từng nhà 
                   Mai đây trời phật tiên thánh 
            Xem qua nhà ai có phúc có phần 
        Tu được chính quả mới là người ngay 
            Thiện duyên phúc phận sau này 
             Ai mà tu được mới là trời cho 
                   Ngàn vàng đổi lấy đồng cân 
        Đổi duyên phúc phận là duyên phúc trời 
                      Chăm no làm thiện ở đời 
              Lưu danh là tiếng để đời mai sau 
                    Trên trời dưới đất đổi thay 
          Tâm thành chí hiếu đến ngày trời cho 
                   Trời phù thánh tướng đi đâu 
                Ăn mày phúc hậu ăn mày tổ tiên 
                  Tu nhân tích đức thánh truyền 
               Ăn mày thượng đế để cho trời phù 
            Có tên có tuổi chính người thẳng ngay 
                       Là người tái diễn phúc này 
                     Thơ này đọc kỹ ngẫm xem 
             Có phải chuyện thánh lưu ban ở đời 
                                          Thầy đồ 21