Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

                                     Nước mắt                       Hôm nay thấy chủ vắng nhà  
              Thầy sang em thích thầy vào em cho 
                   Làm xong em thấy thòm thèm 
           Thầy làm em sướng ngẩn ngơ nhớ thầy 
                                               Thầy đồ 18

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

                                Hổ ơi về thôi

                     Năm nay hổ tướng yếu rồi 
                 Quy về bái tổ gia tiên muộn rồi 
                    Trăm năm mới có một lần 
              Ngàn năm mới thấy lối này tôi quên 
                     Kêu trời khấn phật tổ tiên 
                              Nếu có thực tôi  
                 Vì dân vì nước vì quyền uy danh 
                        Mới giờ tôi nghĩ ra rồi 
                 Thành tâm lễ tạ từ đường tổ tiên 
                Tai qua nạn khỏi mới là gặp may 
                   Trời thương trời phú mai đây 
             Để cho con cháu sống chung hiền hòa 
                      Bây giờ cha thuận con hòa  
            Hiếu trung phải đạo mới là thủy chung 
                     Đường đời thẳng tiến đi lên 
             Bao nhiêu nước chảy quy về hồi cung 
                     Chuyện này đã đến đây rồi 
             Mau mau giải khắp đến gần chẳng xa 
                     Tin vui khắp chốn vùng trời 
               Đông tây nam bắc qui về hội sinh 
                   Thanh cao chúc mọc đầu đình 
               Đẻ ra ánh sáng chớp gần chớp xa 
                   Giang tay ôm lấy mộng vàng 
               Tự nhiên mà thấy mới là trời cho 
                                         Thầy đồ 17