Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

                               Chữ tài 

                   Ngàn năm văn hiến kinh đô 
             Ngàn năm đất thịnh là nơi đất rồng 
                   Ngàn năm lưu niệm đất linh 
        Ngàn năm văn hiến đất thành thăng long 
                   Ngàn năm kế thế lưu truyền                                 Ngàn năm thịnh vượng đất thờ đế vương 
                   Ngàn năm đất thánh kinh đô 
         Lưu truyền vạn đại anh hùng giỏi giang 
             Ngàn năm nối nghiệp văn chương 
               Thi văn thi võ thi thơ người tài 
                     Văn hay chữ đẹp thầy đồ 
         Thầy ngồi ngẫm nghĩ những lời thơ hay 
                    Mai sau thấy dáng thầy đồ 
          Thầy đi thầy đứng là người uy nghiêm 
                    Tướng tinh nho sỹ thầy đồ 
            Ai mà đoán được biết thầy càn khôn 
                     Sinh ra hai chữ tâm vàng 
                   Càn khôn trời đất gặp thời 
                   Rủi may số phận từng người 
                       Càn khôn đi lễ cầu trời 
              Từ bi đến cửa nhà phật thành tâm 
                      Vái lậy phật trời bảo cho 
             Năm nay thánh đế lại báo tin mừng 
                Hỏi thăm bà chúa đi cầu đi xem 
                     Việc trời đã định từ lâu 
        Đừng quên tình cũ đừng quên duyên trời 
                  Phong lưu nhớ dáng thầy đồ 
            Nằm trong số phân nằm mơ thần tài 
                Đường đời phúc phận là duyên 
         Ai quên chữ hiếu chữ duyên đường đời 
                 Trăm năm mới có một người 
              Nhà ai mơ được thần tài phù cho 
                  Mai sau phúc đến từng nhà 
              Cầu gì cũng được xin gì cũng cho 
                   Đêm nằm bà chúa hay mơ 
          Thiên duyên phúc đến bà mơ người tài 
                     Long thần đã báo từ lâu 
       Được gặp ông phỗng ngắm trăng cười khì 
                   Rồi đây thánh báo đến nhà 
           Hỏi thăm tuổi chuột là thầy xem qua 
                   Thần tài hai chữ kinh qua 
         Kinh môn hội nhập kính thầy trăm năm 
                    Tuổi già tâm đắc yêu già 
             Trời cho thánh báo thế mà yên tâm 
                    Đường đời cứ thế mà no 
        Đừng quên chữ thánh duyên do bệnh trời 
                   Thần tài tâm phúc tận tâm 
          Mang ơn cứu giúp cho người có công 
                Hôm nay sáng sớm đứng nhìn 
             Gặp ngay bà chúa tin mừng gì cho 
                  Long thần đã báo mấy hôm 
               Quên đi lại nhớ ai cho mà mừng 
                 Mừng gì không rõ phải không 
             Quên quên nhớ nhớ quên đi mất rồi 
                     Tỉnh ra nhớ kỹ xem nào 
                Giấc mơ ai gọi ai chào gọi tên 
                 Chuyện này khó đoán xem ra 
              Quên đi chẳng biết thấy ai mà tìm 
                  Thôi đành chấp nhận thế rồi 
               Mai sau xẽ đến thôi thì cũng xong 
                       Thơ này đi hỏi thầy đồ 
              Bảo cho bà chúa xem xong lúc nào 
                       Ngẩn ngơ ai gọi lúc nào 
              Mà không nhớ kỹ vật vờ thôi xong 
                  Thầy đồ ngắm kỹ bóng trăng 
                Ai mà đoán được thầy đồ ở đâu 
                     Yêu nhau thì bắc qua cầu 
           Đừng làm sóng gió cho đời gặp nhau 
                Thương tình yêu một chữ tâm 
               Ai thương ai nhớ ai cười mặc ai 
                     Trăm năm có một chữ tài 
                Ai mà cớp được thì trời lại cho 
                        Thần tài lại báo ăn to 
               Tin vui sắp đến đây rồi không sai 
                                     Thầy đồ 58

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

                                  Chữ tâm  

             Làm người cần lên giữ lấy chữ tâm 
           Đừng quên chữ đức hiếu thảo hiền từ 
                    Làm trai phải học chữ tài 
            Tâm thành hiếu thảo mới là đạo con 
                  Trời sinh hai chữ tâm vàng 
             Biết ăn biết ở là người thẳng ngay 
                  Có duyên âm đức thảo hiền 
            Có duyên phúc lộc là duyên cơ trời 
                   Trăm năm mới có một nhà 
               Ai tu mà được thì trời đổi thay 
                  Duyên trời phúc phận là hay 
            Nhân tu chính quả phúc dầy lưu ân 
              Làm người giữ được hiếu chung 
       Đừng quên hiếu thảo là người con ngoan 
             Từ bi cứu giúp cho người có công 
                 Mang danh hai chữ tâm vàng 
        Đừng quên thánh dậy những lời thơ hay 
                   Trăm năm là phúc là người 
           Lưu tâm nhã ý là người thông minh 
                    Nhân gian lắm kẻ gian tà 
     Chữ tâm chữ đức chữ hiếu đấy là đừng quên 
                    Duyên ai thuận ý khác rồi 
                     Đem tâm ta đến cửa trời 
            Một lòng một dạ là người thiên tâm 
                     Từ bi phúc đến từng nhà 
               Ai mà giữ được đấy là người tu 
Thành quả mâm đầy Lưu duyên đa phúc đến ngày ăn to 
                    Ngày mai trời lại sáng to 
                 Là người có đức có tài ăn to 
                 Nói lớn là người thông minh 
                         Hôm nay ngày ...tháng...
         Trời hợp trời mừng cho tuổi canh tý 
Thần linh thần tài báo mộng mừng cho ý hợp tâm thành 
              Cầu gì cũng được xin gì cũng cho 
                   Tháng sáu ăn đậm thắng to 
              Thầy đồ khoái chí nói gì hơn đây 
                    Mai đây rắc thóc vãi đường 
             Quên đi nhiều thứ ngủ quên của trời 
                      Nhiều cô ao ước đến thầy 
                Xin thầy một tý để dành mai sau 
                     Thầy đồ trông thấy lắc đầu 
                 Thóc đâu mà đãi gà rừng gà gô 
                     Nhìn xa trông rộng mệt rồi 
            Của đâu mà đãi những người ăn tham 
                        Đời ta sướng thế đủ rồi 
            Muốn xơi được nữa thôi đành nhìn theo 
                                           Thầy đồ 57


Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

                              Tìm thầy 

                   Đứng xem hai chữ thần tài 
           Thần đi cung ứng được vài hôm nay 
                 Theo lời thánh báo từng cung 
              Người hay đi lễ người hay đi cầu 
                   Tâm linh là phúc đứng đầu 
              Long thần nay gọi thần tài gọi tên 
              Trong cung bà chúa có tên hai lần 
                       Thần gọi có tên thầy đồ 
                Uy danh chức trọng quyền cao 
                 Sáu tháng chính diện trời cho 
             Thần linh bảo ngọc là nơi đất rồng 
                  Tìm người thay thế trời ban 
            Phù lưu thanh tước có tên người tài 
           Bây giờ thánh báo đi về phương nam 
                   Là gốc thỉnh người họ mai 
                   Thần tài đi hỏi từng người 
                 Ai là tên Thuận bây giờ ở đâu 
                 Thần linh đất thánh gần chùa 
            Ở làng Thượng Cát ngày xưa vẫn còn 
                      Hiện nay ở tổ mười hai 
    Tại phường Thượng Thanh Long Biên Hà Nội 
               Cần gì cứ báo thần linh đất đình 
                 Năm nay trời phú cho người 
           Công lao cứu giúp là người có công 
                   Mai sau tứ túc trăm phần 
              Ai no ai liệu cho người có công 
               Tình người hai chữ công bằng 
              Xem thì thấy rõ là người có tâm 
                  Năm nay thánh báo đến rồi 
           Không ăn không trả tìm người gọi ai 
                 Ai thương thì thánh biết rồi 
           Một đường đôi ngả biết đi đằng nào 
                   Đêm nằm cứ nghĩ mà no 
           Thực sự không biết hỏi ngay thần tài 
                   Thần tài làm phúc giúp ai 
               Để cho con én thở dài nhìn lâu 
                    Nay mai đèn sáng đến rồi 
           Sáng từ ngoài ngõ sáng vào trong tim 
                     Bà ba thức dậy mơ màng 
                  Biết ai mà hỏi biết tìm ở đâu 
                 Chuyện này đã tưởng song rồi 
           Yên tâm thánh báo đến ngày mai đây 
                       Trông ai thấy rõ thầy đồ 
          Đang vui đang thích đang cười gọi em 
                      Tin nhau là tướng anh tài 
            Làm gì cũng được để người tin em 
                    Tháng sáu gần đến nơi rồi 
                Em còn suy nghĩ làm gì gọi anh 
                    Nhất tâm hai chữ dành dành                                       Thần tài lại báo được ngày vào cung 
                     Trông lên nhìn thấy cả trời 
            Nhìn xuống dưới đất rõ ràng trời cho 
               Tháng năm tháng bẩy thần người 
            Thành tâm tụ lại thần người tặng hoa 
       Tháng sáu chính diện đưa người hồi môn 
                 Của này tin vui thực sự có ngay 
             Ai mà không biết sau này đừng kêu 
          Lênh đênh ở giữa trôi dòng nước trong 
                   Sáng khắp trong lòng trời cho 
               Ai ăn cũng được ai cho cũng cười 
            Người thương người nhớ cũng nhiều 
        Biết rằng ai chăm ai bón cho đời tươi vui 
                Thầy đồ hai chữ thương người 
              Bà cả cũng quí bà hai cũng chiều 
                      Bà ba lại phải biết điều 
           Của ngon vật lạ bà ba bồi cho thầy đồ 
                     Ăn ngon ngủ kỹ đến già 
              Vừa ăn vừa nói đậm đà khen ngon 
                                             Thầy đồ 56