Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Vãng cảnh chùa

Giờ đây dân biết đi cầu 
Nhà ai có phúc thì cầu đắc thiên 
Tiền nhiều phúc phân là duyên 
Đi cầu mà được thảnh thơi an nhàn


Tháng 2