Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Tháng 3 cóc ngiển răng trời mưa.


"Thơ vui"


Từ nay cho đến về sau 
Thầy rốt cóc lại thầy đi một mình 
Đúng ngày đúng hẹn cóc vào 
Thầy không mang cóc thầy vào mình suông 
Thế là cuộc diễn không thành 
Không có con cóc không thành cuộc vui 
Ngâm thơ con cóc thầy cười 
Thầy thương nó lắm thầy cười nó vui 
Thương nhau có cả cuộc đời 
Nếu không có cóc ai còn dám yêu 

Tháng 3