Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Thơ hay 1

Thơ hay thánh gọi thầy đồ
Giao công giao việc thẳng ngay mà làm
Việc gì khó nhất trên đời
Chịu khó giáo dục những người làm sai
Từ nay cho đến về sau
Tâm thành phúc bảo không còn kẻ gian
Mai đây xã hội chan hòa
Trừ hết nghiệp trướng thì trời phú cho.