Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Từ nay

Từ nay cho đến về sau
Ăn đời ở kiếp thương nhau đên giờ
Mười năm thấm thoát trôi qua
Ai yêu ai ghét ai cười kệ ai
Thương nhau chỉ có thế này
Lên duyên chồng vợ vui cười bên nhau
Yêu nhau cho đến bạc đầu
Tình chồng nghĩa vợ không thay đổi lòng
Làm cho tới độ chóng nhanh
Cho sung cho sướng hai bên cùng cười
Nói đi cho thích cho chơi
Cho đời em sướng cho đời em vui
Từ nay hết khổ hết bầu
Đời em sung sướng là nhờ có anh