Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

                               Ngựa thần 

                    Năm  nay qui định đến rồi 
                 Là năm quí tị là năm rắn thần 
                   Thăng Long có tán rồng phù 
                Có con ngựa sắt bay về phúc đa 
                 Ngựa này đúng ngựa nhà trời 
        Ngựa đức Thánh Gióng ngựa ông nhà trời 
                     Ngựa đi đánh giặc nhà Ân 
              Cứu dân độ thế giúp vua xong rồi 
                    Đánh tan giặc cỏ nhà Ân 
              Ngài lại hóa phép ngài bay về trời 
                  Long thần được báo an dân 
          Quân dân xum họp một nhà hân hoan
                            Giáp ngọ tháng 10 
                                         Thầy đồ 
                                        
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thơ hay 4 
                     Thơ hay chỉ có thầy đồ 

           Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương 
                 Hôm nay thầy gặp xuân hương 
                 Thử tài văn võ thử tài thơ hay 
                     Thơ hay gái đẹp thầy đồ 
          Đối nhau chan chát thơ hồ xuân hương 
                 Thầy đồ thắng chí cười thầm 
          Xuân hương chơi sỏ thầy đồ chơi khăm 
                       Thầy đồ lại nói rằng là 
            Chơi vui thầy thả con chim vào lồng 
                    Xuân hương đỏ mặt tía tai 
             Biết rằng thế bí chịu thua thầy đồ 
                  Thầy đồ hỏi lại xuân hương 
               Em còn đố nữa hay thôi để thầy 
                 Giảng được lên đôi vợ chồng 
                     Từ nay cho đến về sau 
             Xuân hương vui vẻ bắt tay thầy đồ 
                  Thầy đồ vui thích đẹp duyên 
            Vừa đôi phải lứa thi tài ngang nhau 
                Mai đây chung sức chung lòng 
         Xuân hương hớn hở vui chung một nhà 
               Đường đời hạnh phúc là tiên 
              Không hẹn mà gặp trời phù từ lâu 
                Lương duyên trời bắc nhịp cầu 
              Trai tài gái sắc gặp nhau cười khì 


       
                 Xuân hương gái đẹp trêu thầy 
           Nhà thơ lãng mạn thơ hồ xuân hương  
                       Thơ hay em đố thầy đồ 
              Thầy đi uống rượu lạc vào ao tiên 
                        Ao này cấm chỉ ai vào 
            Thầy say không tỉnh vẫn còn lơ mơ 
             Xuân hương trông thấy cười thầm 
              Thầy đi ưỡn ẹo thầy say thầy cười 
                     Thầy say lúc tỉnh lúc mê     
    Xuân hương trông thấy thầy cười ngả nghiêng
                    Hôm nay em gặp thầy đây 
             Hỏi thầy mấy chữ đố thầy mấy câu 
                 Thân em trắng ngọc trắng ngà 
            Thầy trông đã thích thầy cười có rầu 
                     Ngày mai tắm nước ao tù 
               Đố thầy bảo được thằng cu nó về 
            Thằng cu khoái tình lặn hụp chơi vui 
                    Nó đâm nó sướng nó cười 
          Đố thầy giảng được bài này chơi khăm 
                  Thầy đồ trông thấy mỉm cười 
            Xuân hương lại hỏi thầy cười gì em 
                    Thầy đồ trông thấy xua tay 
           Thầy chỉ đúng chỗ thằng cu chơi đùa 
                    Xuân hương đỏ mặt tía tai 
              Thầy đồ bảo được thằng cu nó về 
                                      20 tháng 10 năm 2014 
                                                       Thầy đồ