Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

                           Thánh chỉ cho 

              Văn chương là tướng thầy đồ 
        Nhà nho văn học phụng thờ gia tiên 
             Đường đi thì rộng thênh thang 
         Đường đi làm phúc tâm vàng từ bi 
                Ở đời hiếm có lòng ngay 
        Xem ra mà nói lòng tham thì nhiều 
                Ở đời số phận khác nhau 
    Người ngay đứng ở hiền hòa không thiu 
              Không thối gọi là thơm tho 
          Lưu manh giả dối hay lừa quanh co 
    Chuyên đời chẳng gặp được người làm ăn 
              Lương thiên phúc đo từng nhà 
                 Bài này thánh gọi thời nay 
        Không tên không tuổi có ngày mà kêu 
          Sinh ra tâm lệch có người làm quen 
           Cái thói ở đời gấm ghê hơn người 
        Buôn gian bán lận cán cân không bằng 
                  Ở đời phúc phận tùy duyên 
             Làm ăn thua nỗ là duyên phúc đời 
                   Bài này thánh chỉ cho hay 
             Ai mà tâm dối có ngày gặp ma 
                                     Thầy đồ 24

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

                              Thầy đồ 

                    Ta đây là tướng thầy đồ 
     Tướng không ăn vụng tướng không làm càn 
                 Tướng thầy là tướng trời cho 
         Tướng đi ve gái tướng không còn tiền 
                  Tướng này là tướng ăn chơi 
               Để cho con gái nó mơi tiền thầy 
                    Bây giờ tướng đã biết rồi 
           Hẩm hưu phận số là thầy đảm đang 
                   Tướng thầy là tướng biết ăn 
                      Biết nó biết đòi tiền tiêu 
                 Hôm nay thầy muốn ăn nhiều 
           Bao nhiêu cũng ít bao nhiêu cho vừa 
                     Ta đây chính thực thầy đồ 
                    Mồm ăn mồm để nói nhiều 
          Để thua con gái chanh chua mắng thầy 
                    Tướng thầy là tướng dở hơi 
             Làm lên sự nghiệp để đời cười cho
                  Tướng thầy là tướng mặt mo 
                Để cho con gái nó cho thầy vào 
                     Thầy vào thầy cứ đứng im 
        Thầy không ngó ngáy đứng im thầy dòm 
                     Người ta lại bảo thầy rằng 
               Của ăn đến miệng mà còn lại chê 
                       Ba đời thầy cứ hâm hâm 
                Thầy đi ưỡn ẹo lầm rầm cười to 
                       Ai trông cũng bảo thầy đồ 
                Gặp ai canh tối mời thầy đi chơi 
                         Cho đến tận cửa nhà trời 
               Để mẹ sinh đủ được mười anh em 
                       Thầy cả thi đỗ tung hoành 
                     Anh hai đỗ trạng anh ba tú tài 
                     Anh tư làm quan huyện ngoài 
          Anh năm đỗ cả huyện ngoài huyện trong 
              Anh sáu đỗ cả huyện đình huyện sa 
                     Anh bẩy đỗ yếm út trong nhà 
                Anh tám lại có bảng sa bảng gần 
                      Anh chín thi đỗ làm quan 
                Anh mười đỗ cả tam sơn kinh vàng 
                  Mai đây thánh đã gọi tên rõ ràng 
                      Có tên có tuổi đàng hoàng 
                Hỏi xem đích thực là ông thầy đồ 
                                                 Thầy đồ 23