Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

                         Thầy đồ tuổi chuột 

                    Năm nay trời báo tin mừng 
       Thành thân tuổi chuột gặp duyên nhà trời 
                    Năm nay thánh báo đến rồi 
          Tự nhiên thần gọi tự nhiên thần cười 
                    Từ giờ cho đến tháng mười 
      Tặng thêm tuổi chuột được luôn trâu vàng 
                   Năm nay thắng đậm trời cho 
         Chúc mừng tuổi chuột ăn to hơn người 
                    Sáu căn sáu mệnh nhờ trời 
     Bao nhiêu phúc lộc bao nhiêu người mừng 
                       Nay mai đi lễ cầu trời 
      Đúng duyên đúng số được năm tiền vàng 
                 Công danh tại chốn sử xanh 
       Công thành danh đạt có công cứu người 
           Thường thường gặp phúc cứu người 
          Năng khai kỳ ngộ giúp người tướng to 
                 Trông lên đắc phúc nhờ thần 
               Bảo cho mà biết đến ngày gọi ai 
               Đường đường có một không hai 
            Được ăn được ngủ ăn mày có duyên 
            Trời ơi ai đưa chuột đến chĩnh vàng 
           Ở trong đọc sách ngâm thơ gọi người 
                   Mai đây thánh gọi từng người  
           Ai sinh năm chuột được người trời cho 
                        Mai sau ăn nói dễ dàng 
              Ai nghe cũng thích ai cười cũng vui 
                   Em đây thích đậm duyên thầy 
               Dù cho thầy mắng thầy cười kệ em 
                        Cái này quí lắm thầy ơi 
         Nếu thầy không thích em cho chuột vàng 
                   Chuyện này có thật không em 
              Người ta có nói chuột vàng của anh 
                       Bây giờ ngã ngũ cơm canh 
            Nuôi chuột để đói tìm đường vào hang 
                       Bây giờ em biết đúng chưa 
    Đúng chuột sinh vào năm tý vào ngày giờ đêm 
       Chuột vàng ăn no đi ngủ vào hang cười khì 
                        Trời sinh cái tuổi cái năm 
            Đúng hẹn giờ dần chuột vẫn làm quan 
                         Văn nho là tướng thầy đồ 
               Gặp bà quan nữ thầy vồ được ngay 
                       Tướng bà quan nữ lâu ngày 
            Không ăn không ngủ đến ngày trời cho 
                       Ngày mai quan trạng sắp về 
              Bao nhiêu cái sướng bao nhiêu là tiền 
                     Đông phương thánh đế cầu tài 
    Tây phương thánh đế cầu trời gọi cho giờ vàng 
                      Nam phương hồng đế thi tài 
                       Văn hay lột hết tiền nhiều 
                      Bắc phương hắc đế hiện hình 
             Bao nhiêu gái đẹp bao nhiêu tiền vàng 
                              Đến cửa nhà quan 
                 Chung phương hoàng đế trên trời 
                 Gọi tên chuột nhắt là tên thầy đồ 
                     Long ly qui phượng nhìn vào 
                 Trong hang thấy chú chuột vàng 
                          đọc thơ cười thầm 
         Năm nay ăn đầu ăn đít cả đuôi con dùa 
                    Thơ này khó đọc mà xem 
                Suy đi nghĩ lại xem ra thế nào 
                  Đúng ra phải nghĩ đến mười 
         Không thì hỏng bét cười khì mà chêu 
                   Quỷ sứ nói nhiều gọi ngay 
                 Quan tướng thầy đồ mà xem 
              Ngày mai thánh bảo chúng mày 
            Một đoàn phụ nữ gọi ngay thầy đồ 
                   Thầy ra có tiếng em trào 
          Một đoàn phụ nữ nhao nhao gọi thầy 
             Thầy thương thầy quí chúng mày 
            Thầy ra thầy gọi thầy ôm vào lòng 
                                              Thầy đồ 35