Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

Đi học 

Hôm nay đi lễ đẹp ngày 
Gặp tiên đạo phụ đón đường gặp may 
Cả năm mới có một ngày 
Tháng năm đoan ngọ vào giờ rồng bay 
Dương gian ai biết ngày này 
Rồng ra đến ngõ gặp ngay thầy đồ 
Lên thơ thần báo được giờ 
Đẹp ngày đẹp tháng đẹp giờ phong lưu 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Trời cho phúc hậu để dành mai sau 
Số son cầu phúc cầu tài 
Được duyên tái ngộ được người đảm đang 
Mai sau phúc lộc đến nhà
Thần linh lại báo thầy đồ tươi vui 
Ở đời mấy số được may 
Được cô hến trẻ được con trai vàng 
Năm quan ngũ hổ giầu sang 
Đón đường chỉ nối đưa vào các quan 
Hôm nay đi lễ cầu tài 
Ngày mai ban lộc được người đem cho 
Lộc trời lộc phật thánh cho 
Tâm linh đắc đạo thánh cho con dùng 
Tùng tùng mấy chữ phượng loan 
Có nghiêng có bút có tên thầy đồ  
Phong lưu phú quí trời cho 
Ăn mày cửa phật thánh cho con dùng 
Tâm linh là phúc cửa trời 
Ai mà biết được đúng giờ càn khôn 
Giờ này quí lắm người ơi 
Giờ thiêng đắc đạo giờ càn đón vua 
Ai mà biết được là người tinh khôn 
Thầy đồ 231