Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Văn hay thầy đồ 

Đường đời là phúc văn hay 
Đường đi ai kể đường về có duyên 
Văn hay chữ đẹp ai bằng 
Nhà thơ văn học nhà thơ thầy đồ 
Tiếng tăm bay bốn phương trời 
Ai nghe cũng bảo thầy đồ có tên 
Long ly qui phượng trầu vào 
Nhà nho văn học lưu chuyền văn hay 
Tông môn chính diện thầy đồ 
Đi thi thầy đỗ đứng đầu ngọ môn 
Năm nay thầy bói canh dần 
Nhà sư văn học lễ nghi phật mừng 
Đủ điều soạn lễ văn hay 
Mừng thơ văn học chúc thơ vườn đào 
Văn hay ai dậy thầy đồ 
Tấu văn sớ lễ đệ lên cửa trời 
Trầm trầm đàn nhũ dâng lên 
Khói hương nghi ngút đệ lên phật đài 
Mười phương phật chín phương trời 
Nhất tâm niện phật kính thành hương hoa 
Mười phương phật ngự trên tòa 
Thính giác phật tổ ngự tòa hoa sen 
Thần linh chúa đất vui mừng 
Sui ông thầy bói biết đường nói hay 
Bói ra trăm sự nhờ thầy 
Bói ra thầy gọi trăm điều văn hay 
Cầu mong đi lễ đúng giờ hoàng hôn 
Tâm thành phúc bảo từ lâu 
Có thơ trời định từ đầu đến chân 
Năm nay trời định lâu rồi 
Đúng là có số có duyên trời mừng 
Từ nay phúc thịnh tâm dầy 
Soi gương trát phấn cho đời trẻ trung 
Lên rừng thấy khỉ hái hoa 
Thấy chó đi guốc thấy gà soi gương 
Tâm linh là phúc từ đường 
Họ mai ăn được đường dài ngọ môn 
Thơ hay thần báo thầy đồ 
Được ăn giữ kín cái mồm tòng toe 
Mai kia giờ linh sắp đến vui mừng 
Cho ăn đừng nói hở ra thần cười 
Ù lỳ như mũ che tai 
Vợ hỏi không biết vợ cười không kêu 
Ông ơi hôm nay ông nghĩ thế nào 
Vợ hỏi không nói vợ chào không ơi 
Hôm nay ngơ ngẩn mất hồn 
Như thuyền không lái như ai không chồng 
Thầy đồ 230