Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Nhà thơ đi lễ 

Ngày mai đi lễ đi cầu 
Tâm linh là phúc tiên cười 
Họ Mai chăm lễ đi cầu tiên cho 
Ở đời có một không hai 
Thần linh báo để họ Mai biết rằng 
Chim kêu ca hát đêm ngày 
Thần tài báo lộc chim mừng cười vang 
Mở màng câu chuyện rõ ràng 
Thầy đồ sắm sửa lễ vật hương hoa 
Kim ngân tiền tài ngũ quả 
Tiến dâng xôi gà tâm linh là phúc trời cho 
Mai kia hưởng lộc dài lâu 
Con thứ đắc phúc đắc cầu 
Đinh linh ta hưởng từ đầu đến chân 
Năm nay Thánh báo canh dần 
Được ăn được nói được ngồi mâm trên 
Trời cho cứ thế mà làm 
Long thần báo để thầy đồ được xem 
Từ nay cho đến tháng năm 
Ông cha cưỡi ngựa tặng quả biếu không 
Trùng phùng phú quí lắm đây 
Long thần hổ báo cho năm chuột vàng 
Thầy đồ hứng lấy mà xem 
Lộc trời vương vãi khắp nơi đi cầu 
Bao năm có một không hai 
Năm nay thắng thế đường dài tự nhiên 
Ăn mày cửa phật thánh tiên 
Trời cho phú quí tự nhiên mà cười 
Đêm qua thần báo long sàng 
Đợi ngày cát khánh vào giờ càn khôn 
Cửa quan có lính gác tòa phúc cao 
Tâm linh phúc thọ rồng chầu 
Ra vào có giấy phép mầu làm tìn 
Mai đây đừng có coi thường 
Thầy đồ đi lễ được trời phú cho 
Mai đây thần gọi mà xem 
Nhìn lên dẫy núi ba tòa bông sen 
Phật trời ứng dán phát quang 
Cho thầy đồ biết để mà đọc xem 
Đoán đi cho đúng cho xem mà nhìn 
Để dành mấy chữ lương tâm 
Thiếu thì không được hiến tâm làm đầu 
Tâm thành là phúc trời cho 
Đến ngày đến tháng đến năm được vào 
Kinh môn hai chữ rồng phù 
Có tinh có tướng thầy đồ vào ra 
Ăn phần phúc lộc long thần 
Được vào thờ thánh hoàng làng cung môn 
Từ thiên phúc đầy thần cho
Thầy đồ 178