Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Nhà thơ làm phúc  

Thơ hay thánh gọi thầy đồ 
Thử xem thầy đón gọi ra cái gì 
Giầu thì vẫn có có thì vẫn hơn 
Của này có thực hơn người 
Để đâu cho hết đem cho giúp người 
Thương người giúp kẻ bần hàn 
Thương người làm phúc giúp người có công 
Ngày mai thánh hỏi tiểu đồng 
Ông nào phúc hậu thương người trời cho 
Mai sau được gặp ông già 
Hảo tâm hảo phúc đấy là trời cho 
Sáng ngày thức dậy nghe chim 
Bảo linh phúc lộc nghe chim chúc mừng 
Một ngày hai bữa ngóng thơ 
Chim mừng chim hót chim cho lộc trời 
Được ăn phải có biết người 
Ở đâu đưa đến dấu người không hay 
Thần linh cho đến thần tài 
Thi nhau đi gọi ở đời không quên 
Báo cho mà nghĩ xem ai 
Thường thường đối diện có ngày quên đi 
Thơ hay thần hỏi thầy đồ 
Xem đi mà học học đi cho tường 
Mai này phụ bạc quên ân 
Đời không có nghĩa đời còn đâu ra 
Ăn no thì hỏi ông già 
Nếu mà còn ngại nếu mà còn e 
Chim kêu thánh báo chim mừng 
Chim cho hai chữ người tài có tên 
Cây đa búp lộc tâm vàng 
Giảng đi cho rõ cười đi mà nhìn 
Mồi ngon treo ở trong nhà 
Ra thì trông thấy lấy thì người chê 
Thần tài thử hỏi ai đây 
Ai xin ai có ai cho mà cười 
Xin ai nói rõ từng người 
Quên đi bội bạc sau này đừng kêu 
Được ăn chim báo lộc trời 
Của ngon vật lạ lộc trời đem cho 
 Thầy đồ 188