Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thua đau 

Hôm nay thánh gọi thầy đồ 
Làm sao khóc rở mếu cười không vui 
Mấy hôm thua đậm nghĩ buồn 
Thần vui thần rỡn thua đau thần cười 
Không ăn nhăn nhăn nhó nhó 
Thầy đồ nhìn ai phụng phụng lắc đầu 
Thần linh cho đến thần tài 
Bảo nhau ôm bụng cười đau cả người 
Thầy đồ lại nói rằng là 
Thần mà còn rỡn còn đùa không cho 
Ngày mai thánh gọi thầy đồ 
Tháng ba ăn đậm cho ăn mà cười 
Thần tài đùa rỡn cho vui 
Ngày mai úp sọt thần cho bắt gà 
Tháng ba tháng bẩy ăn to 
Toàn là gà béo thịt quay to đùng 
Thịt thơm gọi đến tháng mười 
Thịt ăn không hết để dành không thiu 
Mấy hôm vui thích cho đùa 
Gọi thầy vui vẻ thầy cười ăn to 
Thua đau tức giận thở dài 
Ngày mai còn thở hay là cho luôn 
Thầy đồ còn tức còn điên 
Thua đau không nói cứ dên hừ hừ 
Bao giờ được gỡ hở thần 
Thần linh thánh gọi phải vào mà nghe 
Lệnh trời thánh phạt nhẹ thôi 
Gọi là làm phép phạt nhẹ mà thôi 
Thần tài đánh mạnh để cho thầy lùi 
Nghe đâu các thánh cũng buồn 
Thần linh chúa đất nhẹ nhàng qua loa 
Thần yêu thần ghét dùi thêm 
Thầy đồ chết biếng người đi đau đầu 
Thầy đồ tức giậm lại còn hỏi ai 
Thần linh chúa đất thần tài 
Hai thần sỏ là thầy đồ thua đau 
Thua rồi không biết nói ai 
Trách ông chó đá trách bà nhe răng 
Mai đây thánh gọi thầy đồ 
Xin trời xin phật lại bù cho luôn 
Được ăn có bát cơm đầy 
Cơm ngon chả cá thịt quay béo tròn 
Được ăn phải nghĩ đến trời 
Đừng quên quỉ trách thần ma cứ nhìn 
Thổi phù gió thổi tung bay 
Thầy đồ thích chí cười khì dòm xem 
Thơ hay thánh báo thầy đồ 
Yên tâm chờ đơi tháng mười ăn to 
Thầy đồ 190