Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thầy ơi là thầy  

Cho thơ thử đoán xem ai 
Thơ nào đoán đúng thưởng ngay quan tiền 
Thơ này đoán đúng thần ơi 
Thưởng đi ta đúng thần cho ta cười 
Từ nay cho đến tháng năm 
Thần cưỡi ngựa béo đi tìm con dê 
Xa trông mây nước mịt mùng 
Nhìn mãi chẳng thấy chạy về đằng sau 
Be be có tiếng dê kêu 
Đúng là chỗ hẹn thầy đồ được ngay 
Đầu năm thầy vấp mấy lần 
Dù rằng thầy ngã vẫn còn người lâng 
Kể ra thần báo mấy lần 
Đáng ra cũng được mấy lần trôi đi 
Trời thương thánh phú cho thầy 
Thơ hay thầy đọc thầy cười trời cho 
Nghiêm minh thánh báo trên tòa 
Lệnh trời đưa xuống thần tài phải nghe 
Không nghe trời giáng cho què 
Biết ăn hối cải đưa về đằng sau 
Thầy đồ nghe thấy biết rồi 
Đứng im thầy gọi thử xem thần nào 
Trời ban thánh lệnh cho thần 
Làm đúng trời thưởng làm sai đuổi về 
Thần linh chúa đất gật đầu 
Thi hành công vụ lệnh trời phải nghe 
Ra thơ thánh đố thầy đồ 
Đi bắt lợn béo đem về thịt ăn 
Ăn ngon thì được làm to 
Được ăn được nói thầy đồ sướng vui 
Thầy đồ 191