Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019


  1. Đất linh tìm chủ  
Năm nay hổ báo canh dần 
Đi tìm núi ngọc chờ người có tên 
Thần linh chúa đất đang cười 
Đi tìm rất khổ hỏi ai bây giờ 
Xa trông khất khưởng thầy đồ 
Phải chăng số phận là người có tên 
Trông trời trông đất trông mây 
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm 
Trông cho chân cứng đá mềm 
Tìm mãi chẳng thấy ngồi đây mà chờ 
Thần linh chúa đất ngẩn ngơ 
Vào rừng lạc nối biết tìm ở đâu 
Tiên chi tốt bụng đưa đường 
Nay mai sáng tỏ mặt người có tên 
Đường về chính diện nam môn 
Hỏi ông thầy bói gọi ra thầy đồ 
Ăn mày phúc phận duyên trời 
Phật cho dấu ấn đúng người họ Mai 
Tiên chi phật báo không sai 
Mai đây thánh hỏi giờ nào hoàng hôn 
Địa linh nhân kiệt thầy đồ 
Làm thơ có dấu tìm người có duyên 
Tông chi về hỏi tộc đường 
Ra ngõ thấy chó vẫy đuôi thầy cười 
Thầy mừng đúng hẹn không sai 
Thành thân chó chuột càn khôn giờ dần 
Sang năm tốt phúc được to 
Chim kêu phúc hậu duyên do tự trời 
Mười năm thánh báo được rồi 
Được ăn có phúc đường đời có duyên 
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn 
Thơ hay thánh hẹn đúng ngày trời cho 
Tiền nhiều là phúc lộc tiên 
Sinh sôi nẩy nở có duyên lộc trời 
Mai sau núi ngọc thành tiên 
Vào đây mà ở có tên thầy đồ 
Long thần trịnh trọng đón thầy 
Thầy vui thầy sướng phụng thờ đất linh 
Chuột vàng có chí thông minh 
Biết ăn biết ở lên thơ ngọc vàng 
Sinh linh là đất trời cho 
Mười năm có dấu có tên thầy đồ 
Bây giờ làm chủ đất linh 
Thầy đồ trăm lễ đi cầu trời cho 
Tháng ba ăn đậm thánh cho mà cười 
Thầy đồ 193