Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Đấu trí thiên đường 

Chim thần đang đuổi cúc cu 
Ở đâu mà đến tranh mồi của ngon 
Mai kia thóc vãi đầy đường 
Đến đây mà nhặt không ai đuổi mày 
Còn đây tao cấm chim này 
Đừng có bén bảng quốy rầy đến tao 
Cúc cu thách thức chim thần 
Ra đây mà giữ ra đây mà nhìn 
Của rơi là của trời cho 
Không ai được giữ không ai có quyền 
Chim thần lại bảo rằng là 
Nhà tao ở tại đất này quyền tao 
Được quyền tao giữ được quyền tao trông 
Chim trời cá nước mênh mông 
Ở đâu mà đến tranh giành lẫn nhau 
Hai bên tức giận đụng đầu chọi nhau 
Chọi thì bên được bên thua 
Chim thần có mẹo giả thua chim trời 
Chim trời tung cánh lượn bay bổ nhào
Bổ lên bổ xuống mấy lần 
Bổ nhào không trúng chim thần cười to 
Chim thần thắng trận ra oai 
Đứng im ta thách chim trời bổ đi 
Chim trời tức giận bay đi 
Giả vờ thua trận nghĩ mưu trả đòn 
Chim thần không biết trả đòn 
Tưởng rằng nó chạy nó bay đi rồi 
Chim trời uốn khúc lao nhanh 
bổ cho tan tác chim thần thua đau 
Khôn ngoan không lại với trời 
Lập mưu đa kế chim trời là tiên 
Chim thần mới hiểu ra rằng 
Thua đau mới biết chim trời cao mưu 
Từ nay cho đến về sau 
Chim thần nhớ lại chọi đau mấy lần 
Chim trời có cánh bay cao 
Đánh nhau lợi hại chim thần không chơi 
Khôn ngoan thích trí giải hoà 
Gọi là thích trí cho vui xem nào 
Thần chim cho đến thần tài 
Cùng nhau ôn lại vật nhau cười khì 
Chim trời đại lượng ăn to 
Không như thần nhỏ tò mò mắc mưu 
Ngày mai tiên cho mấy chữ 
Thần tài học đi cho thuộc mà xem 
Đừng quên mấy trận thua đau lại cười 
Chim trời có phúc tiên cho 
Cùng nhau nhớ lại ôm nhau mà cười 
Bắc thang lên hỏi ông trời 
 Thần thua cũng được như không 
Ông trời lại nói rằng là 
Được thua để biết đọ tài thi nhau 
Mai đây bên thua phải học cho tường 
Đừng quên mấy chữ cầu thần tiên cho 
Sau này học luôn mấy chữ làm đầu 
Tâm tâm bảo dạ đừng quên người phù 
Cho hay thì vẫn cho hay 
Nói rằng cảm tạ cám ơn phúc trời 
Sau này trời bảo được ngay 
Không khó không dễ được ngày thảnh thơi mà cười 
Thầy đồ 189