Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thay đổi 

Đổi vàng lấy bạc ai cho
Đổi đen lấy đỏ chim cho ăn dầy 
Người ta có phúc trồng cây 
Có công tu bổ nở hoa nhin vàng 
Chim mừng cây trúc nở hoa 
Mừng cây ăn quả hái hoa lộc vàng 
Cửa trời thánh gọi lộc ai 
Của ngon thánh gọi thánh cho thầy đồ 
Ăn rồi còn lại cất đi 
Mai sau không có lấy gì mà ăn 
Mai sau đợi lộc ăn ngon 
Nếu chê không đợi thì về tay không 
Cho quen ăn lộc đợi ngày ăn to 
Thần chim lại bảo thầy đồ 
Của dơi của vãi nhặt về mà ăn 
Đường đi ai vãi ra đây 
Chịu khó ta nhặt có ngày ăn to 
Được ăn húc đổ đống vàng 
Có con hiêu chạy thầy đồ đuổi theo 
Đuổi cho đến tặn kỳ cùng 
Hiêu vàng vấp ngã gọi ngay thầy đồ 
Thầy đồ tóm cẳng đằng sau 
Thầy bắt được nó chạy đi đằng nào 
Hôm nay thầy bắt được rồi 
Nói gì thì nói cứ về với ông 
Hiêu vàng thích chí cười ngay 
Vừa đi đến ngõ thầy đồ gọi hiêu 
Hôm nay phúc lộc trời cho 
Hiêu đến hiêu ở thầy đồ có tâm 
Đổi vàng lấy bạc hiêu cười 
Đổi công lấy phúc thầy đồ ăn to 
Thầy đồ hóm hỉnh hơn người 
Để hươu nói lại hươu cho chim thần 
Phúc trời lộc thánh chim bay 
Hươu cho ăn cả lộc ngày lộc đêm 
Thầy đồ 217