Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Quê hương nhà thơ 

Đường đi dài lắm thầy ơi 
Đường đi vẫn rộng đường dài thênh thang 
Đường đời vất vả gian nan 
Đường leo lên núi trông về phương nam 
Đất phương nam là đất phượng hoàng 
Có sông đập thủy có ngòi thủy nông 
Ngang nhiêu đất nổi sóng bằng 
Thần linh chúa đất bảo rằng họ Mai 
Đường đời có phúc gặp may 
Thần linh đất tổ đến ngày có duyên 
Đường đời tổ phụ họ Mai 
Đinh linh con thứ có tài văn hay 
Đương nhiêu phúc lộc hưởng dài 
Long thần lại bảo đến tai đức bà 
Năm nay thánh báo canh dần 
Cho ăn cho mặc cho tiêu tiền vàng 
Dầu thì đến lúc phải sang 
Tính sai một bước nhỡ nhàng gọi ai 
Của mình mình gọi đến ai 
Của chung ai gánh đường đời có tâm 
Trời cho phúc bảo đến ngày 
Cầu gì cũng được mai đây được nhờ 
Khôn ngon thánh bảo phải nghe 
Khôn ngoan đừng cãi mới là người khôn 
Mai đây lắm vợ nhiều con 
Sinh sau để muộn hến này đẻ ra 
Trai ngọc nhị vàng đúng số 
Thần gọi đúng duyên thầy cười 
Trăm năm mới được một nhà 
Họ Mai đã hẹn đến năm canh dần 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn ngon mặc đẹp thành ba vợ chồng 
Dại gì thầy bỏ thầy quên 
Trời cho thầy được tự nhiên được mùa 
Đông tây nam bắc tứ mùa 
Đi đâu cũng được thầy cười gọi em 
Đường dài lắm phúc em ơi 
Thầy hô thầy gọi các em đâu rồi 
Em nào ưng ý thơ ngây 
Thầy nhìn thầy gọi các em cười khì 
Hôm nay em đến thua thầy 
Thầy cho em việc thầy cho em làm 
Thầy đồ đứng ngẩn tò te 
Ở đâu mà lắm đến đây xin làm 
Bà hai liếc mắt nhìn sang 
Gọi ngay ông tướng thầy đồ ra đây 
Thầy đồ thích chí cười thầm 
Bà hai tức giận nói ầm cả lên 
Thầy đồ khéo nói bùi tai 
Thầy say nghiêng ngả giả vờ gọi luôn 
Bà hai nghe thấy thầy đồ 
Thầy say nghiêng ngả thầy say thầy cười 
Các em trông thấy bà hai 
Bà đứng một chỗ bà nhìn thầy say thầy cười 
Bà hai nghĩ bụng đúng là thầy say 
Bà hai không nói câu gì 
Tưởng rằng say thật đụng vào thầy la 
Khôn ngoan mới gọi thầy đồ 
Lắm mưu nhiều kế bà hai thua thầy 
Từ nay cho đến về sau 
Thầy đồ làm tất không chừa một em 
Thầy đồ có tính vui vui 
Thầy đến thầy gọi các em yêu thầy 
Thầy đồ 223