Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Họ mai 

Ba đời lộn lại họ mai 
Thần linh chúa đất gọi thầy đứng xem 
Nhìn về đất tổ phương nam 
Chim kêu ríu rít gọi ra đón trào 
Phương nam có đất nối dòng 
Họ mai phúc quả phúc dầy mâm cao 
Đương nhiên mà được thần trào 
Tìm người thứ tử họ mai thầy đồ 
Mai sau phúc tổ dầy lên 
Nhiều con nhiều cháu họ mai đông người 
Tông môn là phúc trời cho 
Chim trời cá nước gặp nhau nối dòng 
Đường về cách thủy mấy phân 
Đường đi lên núi tiên ông đón trào 
Văn nhân hai chữ thầy đồ 
Nhà nho hiếu học đi thi đỗ đầu 
Đương thời tóc bạc hoa dâm 
Đương thời trai trẻ thông minh hơn người 
Tự no tự liệu lấy đời 
Nhìn vào nhà bếp có ngày quên đi 
Tâm thành phúc bảo trời cho 
Ăn ngon mặc đẹp chiều cô gái già 
Số son ai kể mà ra 
Lưng lưu ngọc quí hứng hoa trên đời 
Đường đời phúc hậu có duyên 
Biết ăn biết ở là nơi phúc thành 
Tiên chi là bậc nhân tài 
Hỏi rằng nộn lại họ mai được rồi 
Đường đường chính chính công minh 
Thiên nhiên giải đáp đúng duyên thầy đồ 
Mai sau còn học còn nhiều 
Tiếng thơm lưu để truyền đời cháu con 
Việc này thần báo đi cầu 
Có duyên có nợ lên thơ đẹp ngày 
Thầy đồ 211