Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Đi nào 

Gương soi trước cửa phật đài 
Có tâm đi lễ cầu trời phú cho 
Mai sau phật giáng báo cho 
Ai đây có phúc có tâm phật cười 
Tâm thành phúc lộc thánh cho 
Từ bi phúc thiên phật cho thánh cười 
Tâm tâm niệm niệm đêm ngày 
Ăn ngay ở thẳng trời cho tiên cười 
Lòng thành tiến lễ hương hoa 
Kim ngân báu vật thanh trà trầu cau 
Tiền vàng ngũ quả trái ngon 
Mâm đầy tinh khiết lộc dầy tiên cho 
Tu nhân chín đỏ thánh cho phật cười 
Phong lưu phú quí thần cho 
Có nhân có nghĩa chim cho thần cười 
Nhà ai có phúc đầy nhà 
Trời cho ăn cả năm cười lộc tiên 
Lưng lưu vương lấy lộc vàng 
Thơ hay trời hẹn trời cho đèn thần 
Nhà ai tu được năm đời 
Đường đường chính chính thẳng ngay 
Hiên nay nhân tu phúc đức đêm ngày 
Phật là chứng giám gọi là chứng minh 
Tiên cười thánh bảo ăn ngay 
Đường đời đắc đạo thẳng ngay 
Hỏi ai đi lễ đêm ngày 
Tâm tâm nguyệt nguyệt trời phù có duyên 
Số ai phận đẹp phúc dầy 
Cầu sao được vậy ý trời gọi cho đèn thần 
Đường đời chính chính ai đây 
Ai thi thì lộc trời ban 
Đèn lồng phúc bảo địa linh nhân tài 
Có tên chính diện lấy đèn mà soi 
Đèn này thần bảo trên trời 
Trời ban trời thưởng cho người có công 
Trăm năm trăm tuổi đuốc đèn 
Nhà ai tu được năm đời thiện duyên 
Có tên có tuổi ai bằng 
Tự nhiên ta được ta cười trời cho 
Thầy đồ 224