Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Bản nhạc ngày ấy 

Hôm nay thánh báo lửa hồng 
lộc chim đón khách vẫy trào cậu đây 
Bao năm trời định đến ngày 
Trời thương cho cậu đẹp ngày ăn to 
Tháng tư trâu ngựa cho rồi 
Mấy hôm báo trước để mừng cậu đây 
Hôm nay lửa báo canh dần 
Tu tâm dầy phúc lửa hồng bốc cao 
Số son cậu đẹp thần cho 
Tự nhiên trời định từ lâu thánh cười 
Tu nhân phúc quả chín mùi 
Thần linh chúa đất lộc trời gọi cho 
Hôm nay chim báo đúng ngày 
Hai hai ngày đẹp hai mốt giờ chập đôi ăn rồi 
Tháng tư ăn quả cho vui 
Thánh năm lộc thánh phúc dầy mâm cao 
Tháng sáu chuột rúc dê mừng 
Tháng bẩy thấy khỉ lên rừng hái hoa 
Tháng tám ăn đậm xôi gà 
Tháng chín đi đón chó về mà nuôi 
Tháng mười chi chủ mừng vui 
Tháng mười một trâu béo chuột vàng ăn to 
Ngủ khĩ đến giờ càn khôn 
Nói ra phúc lộc đầy nhà của ngon 
Từ nay cho đến về sau 
Ăn đời ở kiếp thương nhau đến già 
Sang năm tân mão đầu năm 
Ông về thần báo gọi ra khỉ vàng 
Ông nghe thấy khỉ đảm đang 
Đi cầu đi lễ hái hoa lộc trời 
Văn hay chữ đẹp nhà nho 
Thơ hay thánh dậy thầy đồ có công 
Văn nhân chính diện nhân tài 
Họ mai thứ tử từ đường tông môn 
Hôm nay thần báo ba ngày 
Lửa cao chất đống mừng thầy ăn to 
Cho ăn phải giữ cái mồm 
Thầy cười to quá nó dơi ra ngoài 
Thầy đồ 213