Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Xuân hương thầy đồ 

Thơ hay em đố thầy cười 
Trông thầy như lợn thầy cười như ma 
Hôm nay em mới sang nhà 
Trông thầy sạch xẽ thầy cười có duyên 
Hôm nay em gọi thầy ra 
Thử thầy mấy chữ hỏi thầy mấy câu 
Mang danh hai chữ thầy đồ 
Thơ đây thầy đọc nhìn thơ thầy cười 
Thân em trong trắng như ngà 
Đố thầy biết được mấy hàng lông mao 
Thầy đồ hóm hỉnh ma lanh 
Thầy dắm mắt lại thầy vành sờ luôn 
Thơ em chơi sỏ thầy đồ 
Thầy nhìn thầy biết thơ hồ xuân hương 
Hôm nay nắng cực mưa dào 
Thầy sờ nó bảo thầy đâm nó cười 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Biết rằng phận gái có tài vẫn thua 
Mưu mô quỉ sứ thầy đồ 
Khôn ngoan không lại chịu thua thầy rồi 
 Khen thay hai chữ thầy đồ 
Trông thầy có học đẹp trai thầy cười 
Hôm nay thầy thắng em thua 
Ngày mai em chúc rượu ngon thầy cười 
Ở đời có một không hai 
Rượu ngon gái đẹp thầy nào bỏ quên 
Xuân hương khêu khích thầy đồ 
Chúc thầy chén nữa thầy say thầy cười 
Hôm nay em gặp quỉ sứ thầy đồ 
Rượu ngon gái đẹp uống vào 
Thầy say nghiêng ngả thầy cười gọi em 
Thầy nhìn em đẹp thầy say em rồi 
Hôm nay chơi sỏ thầy đồ 
Thua thầy mấy trận trả đòn thầy say 
Chúc thầy mấy chén rượu đào 
Để thầy uống nữa cho say thầy cười 
Thầy đồ đã biết trước rồi 
Âm mưu nữ tặc thơ hồ xuân hương 
Thầy đồ thức tỉnh giả say 
Thầy vờ giả cách thầy say thầy sờ 
Xuân hương tưởng thật thầy say 
Đứng gần nghiêng ngả thầy say ôm trầm 
Xuân hương đỏ mặt tía tai 
Lại bị thua nữa thầy đồ cười to 
Từ nay cho đến về sau 
Khôn ngoan biết phận tài ba của thầy 
Xuân hương chắp tay bái lậy thầy đồ 
Từ nay cơm sống cơm khê mặc thầy  
Thầy đồ 210